Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่องการประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

  ประชาสัมพันธ์การให้บริการทำบัตรเเก่ผู้พิการในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

  ประชาสัมพันธ์การให้บริการทำบัตรเเก่ผู้พิการในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

 คู่มือประชาชน เเนวทางปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เเละช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

  ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังอุบลราชธานี

 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ2565

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ2565

  ประชาสัมพันธ์การให้บริการทำบัตรเเก่ผู้พิการในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

  รายงานข้อมูลเเสดงเเนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า

  แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท.

  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพและหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า

คู่มือประชาชน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2565

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานผลกการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ