Print this page

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 6 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037041329)

วันพฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2565 13:10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 6 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037041329)